• Những điều cần biết về Đại hội công đoàn các cấp

              I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG           Đại hội công đoàn các cấp là hội nghị lớn của tổ chức công đoàn để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng, được tổ chức định kỳ theo nguyên tắc,...

  • Những điều cần biết về tổ chức Công đoàn Việt Nam

    NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM1. Vị tríVị trí của Công đoàn Việt Nam được Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:a) Mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt NamCông đoàn Việt...

Subscribe to Sổ tay công tác, CĐ