Khối Thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bắc Giang phát động và ký giao ước thi đua năm 2018

         Ngày 28/2/2018, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị phát động công tác thi đua, khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2018. Tới dự hội nghị có lãnh đạo và các phòng, ban nghiệp vụ của các đơn vị trong khối gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên và Hội Cựu Chiến binh tỉnh.      

          


Đại diện lãnh đạo Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bắc Giang ký giao ước thi đua năm 2018

        Năm nay các đơn vị trong khối chủ động xây dựng kế hoạch, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang, Đại hội Công đoàn Việt Nam, Đại hội Hội Nông dân tỉnh và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023; trong đó tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai cụ thể Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo các cơ quan đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Đồng thời các đơn vị tiếp tục tuyên truyền cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức, lao động học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018./.

                                                                        Nguyễn Thị Huyền                                                                                           Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh

Chuyên mục: