CÔNG ĐOÀN TỈNH BẮC GIANG: 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG

 Hiện nay Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang có 17 công đoàn cấp trên cơ sở gồm 10 liên đoàn lao động huyện, thành phố; 05 công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh và 25 công đoàn cơ sở trực thuộc. Tổng số CNVCLĐ là 176.920 người, công đoàn cơ sở là 1.800 với 159.696 đoàn viên công đoàn (trong đó số CNVCLĐ thuộc CĐCS phối hợp chỉ đạo là 7.364 người, đoàn viên là 7.304 người). Nhìn chung, đại bộ phận CNVCLĐ ổn định, yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, cùng với sự phát triển của các hình thức, phương tiện tuyên truyền, sự đa dạng, đa chiều của thông tin, thì công tác tuyên truyền miệng càng cần phải tăng cường và đặc biệt coi trọng nhất là đối với các đối tượng là công nhân và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian quá, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn quán triệt nội dung Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới" đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động; tăng cường công tác thông tin về pháp luật và thực hiện pháp luật trong những lĩnh vực đang được cán bộ, công chức, viên chức, lao động quan tâm như: lao động, việc làm, BHXH, BHYT, BHTN, công chức, viên chức, công đoàn trong doanh nghiệp, quy chế dân chủ nơi làm việc, khiếu nại, tố cáo, an toàn giao thông... nhằm giúp cán bộ, đoàn viên công đoàn và công chức, viên chức, người lao động, người sử dụng lao động nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời giám sát, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, những năm gần đây trước những diễn biến phức tạp trên thế giới, khu vực cũng như trong nước và được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Bắc Giang và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 17/10/2013 về việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền miệng trong CNVCLĐ tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 51/KH-LĐLĐ ngày 25/8/2014 thực hiện Nghị quyết số 4b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới; Quyết định số 345/QĐ-LĐLĐ ngày 07/01/2015 về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 08 đồng chí do đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm chủ tịch hội đồng; Quyết định 146/QĐ-LĐLĐ ngày 27/11/2013 về việc thành lập đội ngũ báo cáo viên Liên đoàn Lao động tỉnh; Quyết định 147/QĐ-LĐLĐ ngày 27/11/2013 về việc thành lập đội ngũ tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh; Quyết định số 91/QĐ-LĐLĐ, Quyết định số 92/QĐ-LĐLĐ ngày 01/10/2013 về việc thành lập và Ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh để chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện trong công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn tỉnh Bắc Giang. Đồng thời hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phối hợp với các ngành chức năng để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả.

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên công đoàn từ tỉnh đến cơ sở luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đơn vị. Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ và người sử dụng lao động. Trong đó, tập trung vào Bộ luật Lao động, Luật BHXH, BHYT, Luật Công đoàn, Luật Tố tụng hành chính, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu hội đồng nhân dân cùng các văn bản luật khác.                Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Y tế tổ chức tuyên truyền về về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người, Luật An toàn giao thông và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đến nay, các cấp công đoàn đã tổ chức và phối hợp tổ chức được  22.362 hội nghị có 2.159.270 lượt người tham gia, cấp phát trên 150.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật, treo 160 pano tuyên truyền đặt tại 160 công đoàn cơ sở và cấp phát 25.000 biển cấm hút thuốc lá treo tại các phòng làm việc, phòng khách, các nơi dễ nhìn thấy tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... Đến nay, đã có gần 90% công đoàn cơ sở xây dựng và thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc lá; thành lập và duy trì nền nếp hoạt động của Đội Văn nghệ và Tuyên truyền pháp luật lưu động Liên đoàn Lao động tỉnh mang lại hiệu quả thiết thực. Hướng dẫn các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác thông tin thời sự; tuyên truyền Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tuyên truyền về biển, đảo, về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia; tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động có hành vi đúng mực, văn hóa trong việc phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông; phát động CNVCLĐ nhắn tin ủng hộ xây dựng Đài tượng niệm Gạc Ma nhằm ghi nhớ công lao các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

2. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh hàng năm đã chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện công tác rà soát, phân loại, đánh giá, củng cố, kiện toàn mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại các cấp công đoàn; đảm bảo tại hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp đều có cán bộ công đoàn ở cấp đó tham gia. Thành lập Văn phòng tư vấn pháp luật và thường xuyên kiện toàn thành viên Văn phòng Tư vấn pháp luật của Liên đoàn Lao động tỉnh, hiện nay văn phòng có 08 đồng chí là thành viên của tổ tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng thường trực đặt tại Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, đến nay đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn cho 16.568 lượt công nhân lao động về pháp luật lao động, công đoàn tại 62 doanh nghiệp và tại văn phòng. Năm 2014, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo 18/18 công đoàn cấp trên cơ sở thành lập tổ tư vấn pháp luật; các tổ tư vấn pháp luật đã truyên truyền, tư vấn pháp luật cho 8.012 lượt đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ. Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý, nghiệp vụ PBGDPL, đổi mới phương pháp tuyên truyền miệng, nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin do các cấp, các đơn vị phối hợp tổ chức. Xác định mỗi cán bộ công đoàn đều là những báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn tới đoàn viên, CNVCLĐ, vì vậy Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên lồng ghép bồi dưỡng các kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ công đoàn trong các hội nghị tổ chức công đoàn; đưa các tin, bài về kỹ năng, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên các bản tin, Trang thông tin điện tử Công đoàn tỉnh.

3. Việc biên tập, cấp phát tài liệu, đề cương tuyên truyền đến đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Cùng với công tác chỉ đạo, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã sao gửi 2.500 bộ đề cương tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Công đoàn, của tỉnh… đến các công đoàn cơ sở để làm tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền; biên soạn và phát hành 40.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật lao động, pháp luật công đoàn, trên 9.000 tờ rơi có nội dung về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội, hơn 10.000 tài liệu tuyên truyền về tác hại của thuốc lá; cung cấp để cơ sở treo biển cấm hút thuốc lá ở các phòng làm việc, phòng khách, các nơi dễ nhìn thấy tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện 12 chuyên mục Truyền hình Công đoàn; phối hợp với Báo Bắc Giang thực hiện chuyên trang Công đoàn hàng tháng; phát hành Bản tin Công đoàn đến các công đoàn cơ sở để làm tài liệu sinh hoạt, trong đó có nội dung phổ biến các văn bản pháp luật, chế độ chính sách mới có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động. Ngoài ra, các cấp công đoàn đã treo 7.400 băng zôn, pa nô, áp phích, băng cờ, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nơi công cộng; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn phát sóng 4.000 lượt tin, bài, phóng sự tuyên truyên về các sự kiện, các văn bản pháp luật mới. Để góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã biên soạn và phát hành cuốn Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh Bắc Giang; chỉ đạo biên soạn và phát hành Bản tin Công đoàn hàng quý. Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng phòng truyền thống Công đoàn tỉnh Bắc Giang.

Tuy nhiên qua quá trình triển khai thực hiện thấy rằng mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống công đoàn còn mỏng, chủ yếu là kiêm nhiệm, hoạt động chưa chủ động, khả năng thuyết phục chưa cao. Một số đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS đã quan tâm tới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo, dục pháp luật song chưa toàn diện, còn bị động, còn trông chờ vào việc tổ chức của cấp trên. Công tác quản lý, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp thông tin, phương tiện tuyên truyền còn nhiều hạn chế. Cơ sở vật chất phục vụ cho việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn thiếu, chưa đảm bảo nên chưa đáp ứng nhu cầu trong CNVCLĐ.

Việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn; xác định đây là một trong những kênh thông tin quan trọng để trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, CNVCLĐ trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong tổ chức công đoàn, sự đồng thuận trong CNVCLĐ, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác và học tập góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Để công tác tuyên truyền miệng đạt hiệu quả cao hơn, các cấp công đoàn cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/10/2007; Thông báo kết luận số 225-TB/TW ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng trong tình hình mới”; tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp công đoàn, trực tiếp là các đồng chí cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp đối với hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp có giải pháp tuyên truyền, nắm bắt thông tin, định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, không để xảy ra những vấn đề phức tạp nảy sinh trong CNVCLĐ ngay tại cơ sở.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước và của địa phương, gắn với tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục truyền thống giai cấp cho CNVCLĐ; nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" "bạo loạn lật đổ", lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Bốn là, thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp theo hướng đảm bảo chất lượng, chú trọng các đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có uy tín trong CNVCLĐ; có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn; có khả năng tổng hợp, đánh giá, phân tích tình hình và có kiến thức sư phạm cần thiết để làm công tác tuyên truyền tại cơ sở./.

Dương Đức Tuấn- Trưởng Ban Tuyên giáo

                                                 

Chuyên mục: