Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang lần thứ 12 (khóa XVI), sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Ngày 04/7/2017, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang (khóa XVI) tổ chức hội nghị lần thứ 12, sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

6 tháng đầu năm 2017, các cấp công đoàn đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, công đoàn cấp trên xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức, triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã đăng ký và triển khai thực hiện tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cấp công đoàn đã thành lập mới được 26 công đoàn cơ sở (đạt 52% kế hoạch năm) và kết nạp 11.449 đoàn viên công đoàn (đạt 114% kế hoạch năm). Phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức cán bộ, công chức, viên chức đạt 100%; hội nghị người lao động đạt 80,9%; có 81,2 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã sửa đổi, bổ sung, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp tổ chức giám sát tại 21 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (đạt 52,5% kế hoạch năm). Các cấp công đoàn đã triển khai kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp, toàn tỉnh có 902 CĐCS đã tổ chức đại hội; Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn huyện Yên Dũng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ được đẩy mạnh. Các cấp công đoàn đã duy trì, tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội từ thiện, văn nghệ, thể thao góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ.

Từ nay đến cuối năm 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký, tiếp tục bám sát cơ sở, nắm tình hình việc làm, thu nhập, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Đa dạng hóa các hình thức truyên truyền, tiếp tục vận động kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đảm bảo kế hoạch, chất lượng; duy trì các phong trào thi đua yêu nước trong CNCVLĐ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động đã bầu bổ sung 03 ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh, chỉ đạo kiện toàn chức danh Phó Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Chiều cùng ngày, các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh trình tại Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018-2023./.

BBT

Chuyên mục: