Vai trò của công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ

 

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, việc tổ chức, triển khai và thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội ở địa phương. Với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến quy chế dân chủ ở các  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hàng năm, LĐLĐ tỉnh đã h­ướng dẫn các công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ; hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, đại hội công nhân viên chức ở các doanh nghiệp nhà nước, hội nghị ng­ười lao động ở các doanh nghiệp ngoài nhà nư­ớc; tiếp tục thực hiện Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13/02/1999 của Chính phủ ban hành quy chế dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Năm 2012, các cấp công đoàn đã chủ động cùng với chính quyền, chuyên môn đồng cấp phối hợp tổ chức và thực hiện quy chế dân chủ đạt được nhiều kết quả. Có 1.357/1.357 công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp tổ chức hội nghị cán bộ công chức; 19/19 công đoàn cơ sở doanh nghiệp Nhà nước phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức đại hội công nhân viên chức; 175/188 công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị người lao động; 191/207 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể. Có 3.096 ý kiến tham gia tại hội nghị cán bộ công chức, đại hội công nhân viên chức, hội nghị người lao động, tập trung vào các lĩnh vực như nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; cải tiến lề lối, tác phong làm việc; cải thiện điều kiện làm việc; quan tâm, tạo điều kiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, CNVCLĐ; tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo việc làm… Các ý kiến đều được thủ trưởng cơ quan và người sử dụng lao động trả lời và giải quyết. Đồng thời các cấp công đoàn cũng thường xuyên coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ, nhất là giám sát việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ ở các doanh nghiệp.

Đến nay, toàn tỉnh có 1376 Ban Thanh tra nhân dân, chất lượng giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động không ngừng được nâng lên. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện để hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân từng bước đi vào nền nếp. Có 92,27% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã thương lượng, ký thoả  ước lao động tập thể.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế dân chủ, thực tế vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ còn mang tính hình thức, triển khai chậm so với kế hoạch. Một số nội quy, quy chế dân chủ ở cơ sở còn chung chung, ch­ưa cụ thể, chưa sát với thực tế của đơn vị. Một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện chưa nghiêm túc quy chế dân chủ trong hoạt động của doanh nghiệp, chư­a công khai cho người lao động được biết, đ­ược bàn, đ­ược tham gia, kiểm tra, giám sát theo quy định. Ban thanh tra nhân dân ở một số cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà n­ước hoạt động hiệu quả còn thấp. Vai trò tham gia của công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số cơ quan, doanh nghiệp còn hạn chế. Sự phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn ở một số doanh nghiệp chư­a chặt chẽ, do đó đã hạn chế trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở doanh nghiệp.

Để tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1) Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến các cấp công đoàn và công nhân viên chức, lao động trong tỉnh. Triển khai thực hiện các văn bản của địa ph­ương có liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2) Hàng năm, các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, đại hội công nhân viên chức ở các doanh nghiệp nhà nước, hội nghị người lao động ở các doanh nghiệp ngoài nhà n­ước. Kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở các cơ sở. Phát huy quyền làm chủ của ng­ười lao động trong việc tham gia đóng góp ý kiến và hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan, doanh nghiệp.

 3) Công đoàn phối hợp với các ngành liên quan tăng c­ường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Quan tâm giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công nhân viên chức, lao động ngay từ cơ sở và phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết tốt đơn th­ư khiếu nại, tố cáo của công nhân viên chức, lao động.

 4) Nâng cao chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp, nhằm phát huy tốt vai trò là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Các công đoàn cơ sở phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ và tham gia phòng ngừa, giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động dẫn đến đình công không đúng pháp luật trong doanh nghiệp; phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp./.

Nguyễn Thị Nga

Chuyên mục: