Những điểm mới của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. So với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 05-CT/TW có một số điểm mới nổi bật như sau:  

1. Chỉ thị 05-CT/TW xác định: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nội dung này nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng, vị trí, vai trò của việc học theo Bác đối với công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức chứ không chỉ giới hạn trong nhóm giải pháp về chính trị, tư tưởng.

2. Chỉ thị 05-CT/TW, Bộ Chính trị yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, đấu tranh loại bỏ các tiêu cực, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam phù hợp với nhiệm vụ đất nước trong tình hình mới.

3. Bộ Chính trị nhấn mạnh vai trò của “người đứng đầu”. Chỉ thị nêu rõ phải “xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ”, đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Bộ Chính trị yêu cầu gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

5. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện đồng bộ với Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Chỉ thị chỉ rõ từng nội dung cần đưa vào chương trình bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo.

6. Bộ Chính trị yêu cầu cao về việc gắn “xây” với “chống”; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

7. Bộ Chính trị đề cao công tác xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”, kiên quyết loại trừ những cán bộ có biểu hiện thoái hoá, biến chất, quan liêu, vô cảm, xa dân.

8. Chỉ thị 05-CT/TW không giới hạn thời gian thực hiện như trong Chỉ thị 06-CT/TW, Chỉ thị 03-CT/TW xác định việc thực hiện chỉ thị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ khóa X, khóa XI. Chỉ thị 05-CT/TW rộng hơn về nội hàm, cao hơn về yêu cầu và lâu dài hơn về thời gian./.

                                                                           Dương Đức Tuấn (sưu tầm)

Chuyên mục: