Các kỳ đại hội công đoàn

CÔNG ĐOÀN BẮC GIANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI 

1. Tháng 12 năm 1946, Hội nghị thành lập Công đoàn tỉnh Bắc Giang được tổ chức tại Phủ Lạng Thương, bầu đồng chí Đặng Văn Sướng làm Thư ký Công đoàn Bắc Giang. Đây được coi như là Đại hội I Công đoàn tỉnh Bắc Giang. Đến giữa năm 1947, ở vùng tự do của tỉnh Bắc Giang, các công đoàn cơ sở được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, đồng chí Trần Đức Việt được cử làm Thư ký Công đoàn.

2. Tháng 5 năm 1951, Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ II được tổ chức. Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Văn Ninh làm Thư ký Liên hiệp Công đoàn Bắc Giang. Các đồng chí Đỗ Bằng, Bùi Chí Tùng là Ủy viên Thường vụ. Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong kháng chiến, trong đó chỉ rõ các nhiệm vụ cụ thể của công đoàn cơ sở ở vùng tự do và vùng bị tạm chiếm.

3. Ngày 22 tháng 6 năm 1957, Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ III được tiến hành tại thị xã Bắc Giang. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh gồm 9 đồng chí, đồng chí Phạm Tình được phân công làm Thư ký Công đoàn tỉnh. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ của các cấp công đoàn trong tỉnh là: “Ra sức xây dựng tổ chức, kiện toàn lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở và chuyển mạnh phương pháp công tác, làm cho công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh góp phần tích cực vào việc tham gia xây dựng thực hiện kế hoạch, tham gia cải tiến quản lý kinh doanh cũng như trong việc chăm lo đời sống và mọi nhiệm vụ khác”.

4. Ngày 13 tháng 02 năm 1960, diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ IV. Đại hội đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh thi đua hoàn thành kế hoạch nhà nước, tích cực xây dựng và củng cố công đoàn các cấp. Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh gồm 17 đồng chí trong đó có 02 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Phạm Tình tiếp tục được bầu làm Thư ký, đồng chí Phạm Văn Thìn là Phó Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh.

5. Ngày 26 tháng 7 năm 1961, Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ V được tổ chức tại thị xã Bắc Giang với 160 đại biểu tham dự. Đại hội nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh sản xuất, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh và đề ra các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ II đề ra. Đại hội đã bầu 19 ủy viên chính thức và 02 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh. Đồng chí Phạm Tình được bầu lại làm Thư ký, đồng chí Nguyễn Bá Họa làm Phó Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh.

6. Do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới, Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định sáp nhập hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh thành tỉnh Hà Bắc. Ngày 24/12/1962, Ban Thường vụ Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đã họp bàn chuẩn bị cho việc hợp nhất Công đoàn hai tỉnh. Từ ngày 01/01/1963, Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hà Bắc đi vào hoạt động, mở ra một trang mới cho phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng được cử làm Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hà Bắc. Tháng 6 năm 1964, Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hà Bắc họp Đại hội lần thứ I, thống nhất đánh giá tình hình phong trào công nhân, công đoàn trong tỉnh, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời củng cố và tăng cường bộ máy chỉ đạo phong trào công đoàn trong tỉnh. Đông chí Ngô Quang Thanh được bầu làm Thư ký, đồng chí Nguyễn Bá Họa là Phó Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hà Bắc.

7. Tháng 7 năm 1974, Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Bắc lần thứ II được tổ chức tại thị xã Bắc Giang, đã bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Bút được bầu làm Thư ký, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa được bầu làm Phó Thư ký. Đại hội Công đoàn tỉnh đã cụ thể hóa chủ trương của Tổng Công đoàn Việt Nam, đề ra nhiệm vụ cho các cấp công đoàn trong tỉnh là đẩy mạnh thi đua sản xuất, cung cấp nhiều sản phẩm, hàng hóa cho nhân dân, góp phần chi viện cho chiến trường miền Nam.

8. Tháng 3 năm 1978, Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Bắc lần thứ III diễn ra tại thị xã Bắc Giang. Đại hội xác định nhiệm vụ của các cấp công đoàn trong tỉnh trong những năm tới là: “Phát huy vai trò làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa trong công nhân, viên chức, dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất và tiết kiệm... nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ II (1976 -1980). Đại hội bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa được bầu làm Thư ký, đồng chí Nguyễn Ân được bầu làm Phó Thư ký.

9. Tháng 7 năm 1981, Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Bắc lần thứ IV họp tại thị xã Bắc Giang. Đại hội đề ra nhiệm vụ quan trọng cho công đoàn các cấp là khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, đảm bảo việc làm, ổn định đời sống công nhân, viên chức, xây dựng công đoàn các cấp vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa được bầu lại làm Thư ký, đồng chí Phạm Thanh Lộc và đồng chí Trần Mạnh Luật được bầu làm Phó Thư ký.

10. Tháng 8 năm 1983, tại thị xã Bắc Giang, Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Bắc lần thứ V được tổ chức. Đại hội đã đánh giá tình hình công nhân viên chức và tổng kết hoạt động công đoàn từ năm 1981 đến 1983; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo là: tích cực vận động công nhân, viên chức phát huy vai trò làm chủ tập thể, khai thác mọi tiềm năng cho sản xuất, tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, chống địch phá hoại, bảo vệ sản xuất, tham gia quản lý xã hội và tổ chức tốt đời sống công nhân, xây dựng đội ngũ công nhân và công đoàn các cấp vững mạnh. Đại hội bầu 45 đồng chí vào Ban Chấp hành, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa tiếp tục được bầu làm Thư ký, đồng chí Phạm Thanh Lộc và đồng chí Trần Mạnh Luật được bầu làm Phó Thư ký.

11. Tháng 8 năm 1988, Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Hà Bắc lần thứ VI họp tại thị xã Bắc Giang. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ: Phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa trong công nhân, viên chức, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất và tiết kiệm. Tăng cường giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, kiến thức quản lý kinh tế - xã hội, rèn luyện ý thức giác ngộ giai cấp của giai cấp công nhân, tham gia tích cực vào cuộc vận động làm trong sạch Đảng..., đồng thời ra sức xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh nhất là công đoàn cơ sở; làm cho các cấp công đoàn có đủ năng lực đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đại hội đã bầu 38 ủy viên Ban Chấp hành, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa được bầu làm Thư ký, đồng chí Trần Mạnh Luật được bầu làm Phó Thư ký.

12. Từ ngày 28 đến 30/8/1993, tại thị xã Bắc Giang, Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Bắc lần thứ VII được tổ chức. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ: tích cực tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chính sách của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển - kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2000. Tham gia giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đội ngũ công nhân trưởng thành về mọi mặt, xây dựng các cấp công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt các chức năng của Công đoàn, vì lợi ích của công nhân, viên chức, lao động. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch, đồng chí Phạm Thanh Lộc và đồng chí Trần Mạnh Luật được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Bắc.

13. Ngày 01/01/1997, tỉnh Bắc Giang được tái lập trên cơ sở tách tỉnh Hà Bắc thành hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Khi tách tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang với 23 đồng chí, chỉ định 07 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ. Từ ngày 08 đến 10/4/1998, Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang được tổ chức. Đây là đại hội lần thứ XIII (Bởi vì trước khi sáp nhập với Bắc Ninh thành Công đoàn tỉnh Hà Bắc, Công đoàn tỉnh Bắc Giang đã tiến hành 05 lần đại hội; trong thời gian từ năm 1963 đến 1997, Công đoàn tỉnh Hà Bắc tổ chức 7 lần đại hội). Tham dự Đại hội có 196 đại biểu, thay mặt cho trên 3 vạn cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh. Đại hội đề ra nhiệm vụ: “Nhiệm kỳ 1998 - 2003, các cấp công đoàn phải tổ chức phong trào hành động cách mạng của CNVCLĐ, cùng với nhân dân các dân tộc khắc phục khó khăn, khai thác và phát huy những thuận lợi của tỉnh. Quan tâm giáo dục CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế, phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân, tích cực tham gia quản lý nhà nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, Lao động sáng tạo” phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh. Bảo vệ và chăm lo đời sống người lao động. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn các cấp, tiếp tục xây dựng và củng cố, phát triển tổ chức Công đoàn trong tỉnh”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; đồng chí Nguyễn Duy Đãng được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Ngô Minh Thảo và đồng chí Ngô Đức Cường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang.

14. Từ ngày 10/4 - 12/4/2003 đã diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV. Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2003-2008, trọng tâm là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, đường lối, chính sách, chế độ có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động; tổ chức phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tổ chức quản lý tốt tài sản công đoàn... Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành, 11 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Duy Đãng được bầu lại làm Chủ tịch, các đồng chí Ngô Đức Cường, Nguyễn Thị Kim Oanh được bầu làm Phó Chủ tịch.

15. Từ ngày 06/5 - 08/5/2008, Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XV đã được tổ chức với sự tham gia của 249 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 70.000 công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh. Đại hội đã đánh giá kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2003-2008 và đề ra mục tiêu, phương hướng hoạt động công đoàn trong thời gian tới là: “Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn, phát triển, xây dựng Công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của tỉnh, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp”. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 34 đồng chí, Ban Thường vụ 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Ngọc Việt, Nghiêm Xuân Hưởng được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

16. Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI diễn ra từ ngày 27/3-28/3/2013 tại Hội trường Nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới và thiết thực, Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Bắc Giang đã tổng kết đánh giá phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2008-2013, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Giang ngày càng giàu mạnh, văn minh. Xây dựng và tập trung thực hiện 03 chương trình trọng tâm gồm: “Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp; Chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; Chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp”. Khẩu hiệu hành động là: "Tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn; vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước". Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 34 đồng chí, Ban Thường vụ 10 đồng chí; đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Nguyễn Thị Bích được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

17. Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra từ ngày 24-26/4/2018 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang. Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới và thiết thực, Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Bắc Giang đã tổng kết đánh giá phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới là: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Giang ngày càng giàu mạnh, văn minh. Xây dựng và tập trung thực hiện 06 chương trình trọng tâm. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 39 đồng chí, Ban Thường vụ 13 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Cảnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Ngô Biên Cương, Nguyễn Văn Bắc, Nguyễn Thị Thu Hương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Như vậy đến nay, Công đoàn tỉnh Bắc Giang đã trải qua 17 kỳ Đại hội, một chặng đường dài với nhiều biến động nhưng cũng đầy trân trọng và tự hào. Cùng với những nỗ lực của toàn thể CNVCLĐ, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, giữ vai trò tiên phong, nòng cốt của mình trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại đất nước, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Chuyên mục: