Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 07/11/2016, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 140/KH-LĐLĐ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương và học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong tháng 11/2016; Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh và các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, căn cứ kế hoạch của các cấp ủy đảng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để phối hợp tổ chức, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ, xong trước ngày 20/12/2016. Các cấp công đoàn đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của tổ chức công đoàn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cùng với việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp công đoàn phải xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, bảo đảm sát với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trên cơ sở chương trình hành động, hàng năm xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành. Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả. Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, chủ tịch công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan, đơn vị; với ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn nơi sinh hoạt. Mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với tổ chức công đoàn nơi công tác.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cũng yêu cầu các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của tập thể và cá nhân đã đăng ký. Thực hiện kiểm điểm 6 tháng 01 lần việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và lấy kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đoàn viên hàng năm.

                                                                                                                     KH

Chuyên mục: