Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới

Ngày 30/9/2016, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-LĐLĐ thực hiện Nghị quyết số 09b/NQ-BCH ngày 23/8/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới.

Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Thông qua xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, thu hút người lao động gia nhập công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Để làm tốt công tác tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới, trong thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: Nâng cao năng lực, hiệu quả công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Công đoàn chủ động tham gia chuẩn bị và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động; Công đoàn chủ động đề xuất nội dung đối thoại với người sử dụng lao động nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp; Nâng cao năng lực và hiệu quả công đoàn tham gia phản biện trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 KH