UBKT LĐLĐ

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2018-2023

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Hồng Điệp

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKTLĐLĐ tỉnh

2

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

3

Ngô Đức Trung

Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh

4

Nguyễn Ngọc Hằng

Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh

5

Nguyễn Hà Phương

Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh

6

Nguyễn Sơn Hồng

Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh

7

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh

 

 

Chuyên mục: