UBKT LĐLĐ

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

1. Đồng chí Nguyễn Hồng Điệp - Chủ nhiệm 

2. Đồng chí Hà Thị Hiển - Phó Chủ nhiệm 

3. Đồng chí Hà Minh Vĩ - Ủy viên 

4. Đồng chí Ngô Đức Trung - Ủy viên

5. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hằng - Ủy viên.

Chuyên mục: