UBKT LĐLĐ

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2018-2023

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hoàng Văn Tình

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKTLĐLĐ tỉnh

2

Nguyễn Hồng Điệp

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

3

Nguyễn Thị Thu Hiền

Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh

4

Ngô Đức Trung

Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh

5

Nguyễn Ngọc Hằng

Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh

6

Nguyễn Sơn Hồng

Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh

7

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh

 

 

Chuyên mục: