Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

Địa chỉ: Số 02 đường Hoàng Công Phụ, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang.

Điện thoại: (0240) 3.550.628 - Fax: (0240) 3.550.628

Email: liendoan_ld_vt@bacgiang.gov.vn 

Website: http://ldldbacgiang.org.vn

TRỤ SỞ CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

Chuyên mục: