Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh đôi đối với lao động nữ ra sao?

Lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.


Ảnh minh họa

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

Như vậy, lao động nữ sinh đôi được nghỉ 07 tháng. Tuy nhiên, mức hưởng chế độ thai sản hàng tháng vẫn cố định là 06 tháng mà không tính thêm số tháng được nghỉ.

Khi nghỉ thai sản, lao động nữ sinh đôi sẽ được hưởng tiền theo công thức tính sau:

Mức hưởng 01 tháng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Bên cạnh đó, lao động nữ sinh đôi hoặc sinh đôi mà phải phẫu thuật sẽ được nghỉ thêm tối đa 10 ngày dưỡng sức.

Mức hưởng tiền dưỡng sức 01 ngày = 30% x mức lương cơ sở.

Cũng theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.

Trường hợp vợ sinh con nhưng chỉ có chồng tham gia bảo hiển xã hội và đã đóng đủ từ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi người vợ sinh. Mức trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Căn cứ theo quy định trên, lao động nữ sinh đôi hoặc trường hợp vợ sinh đôi chỉ có chồng tham gia bảo hiểm xã hội thì được hưởng mức trợ cấp bằng 04 lần mức lương cơ sở.

Năm 2021 chưa tăng lương cơ sở. Do đó, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng.

Như vậy, trợ cấp thai sản một lần khi sinh đôi được nhận = 1,49 triệu đồng x 4 = 5,96 triệu đồng.

                               Theo Congdoan.vn