Trách nhiệm của công đoàn trong việc bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo Hợp đồng lao động

Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về việc bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động. Thông tư quy định về trình tự, thủ tục bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động, thân nhân của người tố cáo bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động (gọi chung là người được bảo vệ); trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ việc làm của người được bảo vệ, trong đó có trách nhiệm của tổ chức công đoàn, cụ thể như sau:

1. Người làm việc theo hợp đồng lao động là người lao động theo quy định của pháp luật lao động, bao gồm cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động đối với một số công việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

2. Bảo vệ việc làm của người được bảo vệ là việc cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét, ra quyết định áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ, các biện pháp bao gồm:

- Yêu cầu người sử dụng lao động chấm dứt hành vi vi phạm; khôi phục vị trí việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người được bảo vệ;

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Khi có căn cứ về vị trí công tác, việc làm của người được bảo vệ đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo thì người tố cáo hoặc người giải quyết tố cáo có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ việc làm của người được bảo vệ (văn bản đề nghị được làm theo mẫu quy định và việc phát hành, xử lý, lưu trữ văn bản phải đảm bảo giữ bí mật thông tin về người được bảo vệ).

4. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ là Ủy ban nhân dân các cấp, Công đoàn các cấp, cơ quan tổ chức khác, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ việc làm của người được bảo vệ.

5. Trách nhiệm của Công đoàn cơ sở:

- Giám sát người sử dụng lao động trong việc chấp hành các biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.

- Trường hợp người sử dụng lao động không chấp hành biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ thì Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phải có ý kiến bằng văn bản với người sử dụng lao động, đồng thời báo cáo ngay sự việc với cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ và công đoàn cấp trên trực tiếp để kịp thời xử lý và có biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ.

6. Trách nhiệm của Liên đoàn Lao động cấp huyện, cấp tỉnh:

- Chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn cơ sở giám sát người sử dụng lao động trong việc chấp hành các biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ.

- Giám sát cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ cùng cấp trong việc chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức việc áp dụng các biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp yêu cầu người sử dụng lao động chấp hành các biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020./.

                                       Khắc Điều, Ban Chính sách - Pháp luật và Quan hệ lao động