Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần

      Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 9, chiều 22/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc.

     

      Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cho biết, ngày 19/5/2015, Chính phủ đã có Báo cáo số 226/BC-CP về quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về bảo hiểm xã hội một lần; Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có Báo cáo số 3894/BC-UBVĐXH13 ngày 20 tháng 5 năm 2015; Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và Hội trường về nội dung này.

      Ngày 4/6/2015, Đoàn thư ký kỳ họp đã gửi Phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, đa số đại biểu Quốc hội đã đồng ý chủ trương ra Nghị quyết thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động. Theo đó, đã có 411/470 phiếu đồng ý, chiếm tỷ lệ 87,45% số phiếu thu về hợp lệ. Trên cơ sở này, ngày 10/6/2015 Đoàn thư ký kỳ họp đã gửi Quốc hội xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, đa số đại biểu Quốc hội tán thành với nội dung dự thảo Nghị quyết. Theo đó, đã có 447/449 phiếu đồng ý với nội dung dự thảo Nghị quyết, chiếm tỷ lệ 99,55% số phiếu thu về hợp lệ.

      Tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại từng nội dung, câu, chữ và tên dự thảo Nghị quyết.

      Cơ bản tán thành với Báo cáo trên, đã có 419 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84.82% tổng số đại biểu Quốc hội. Số đại biểu Quốc hội tán thành là 404 (chiếm tỷ lệ 81.78%). Không tán thành là 9 (chiếm tỷ lệ 1.82%) và không biểu quyết là 6 (chiếm tỷ lệ 1.21%).

      Như vậy, sau thông qua Nghị quyết, người lao động sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

      Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

      Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau: 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014; 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

      Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau: 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014; 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

      Nghị quyết quy định giao Chính phủ tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu an sinh xã hội lâu dài cho người lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có sự hỗ trợ của Nhà nước. Bảo đảm cho người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc được nhận bảo hiểm xã hội một lần; công khai, minh bạch thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động, người sử dụng lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. Tổ chức thực hiện và khi cần thiết thì báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội.

      Nghị quyết cũng giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện Luật bảo hiểm xã hội và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này của Quốc hội.

      Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

Theo: quochoi.vn