Phóng sự tấm gương điển hình trong hoạt động nữ công và phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà