Công đoàn tỉnh Bắc Giang chăm lo thiết thực cho người lao động