Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

          Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, ngày 03/02/2020 Chi bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) cho toàn thể đảng viên và đoàn viên ưu tú của cơ quan.


Quang cảnh Hội nghị

          Các đại biểu đã được ôn lại truyền thống và những thành tựu 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể khẳng định, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.  


Đồng chí Ngô Biên Cương, Chi ủy viên trình bày đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

          Cũng tại hội nghị đã tổ chức học tập chuyên đề của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị năm 2020 về "Tăng cương khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các đại biểu được nghe kết quả việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Sau hội nghị này, mỗi đảng viên sẽ tiếp tục rèn luyện bản thân gắn với đăng ký những việc làm theo Bác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.


Đồng chí Diêm Bích Liên, Chi ủy viên tuyên truyền quán triệt chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

                                 Dương Đức Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan LĐLĐ tỉnh

Chuyên mục: