Ban Chấp hành

TT THÔNG TIN THÀNH VIÊN ẢNH

1

Họ Tên Nghiêm Xuân Hưởng
Năm sinh 1970
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang khoá XVI

2

Họ Tên Nguyễn Ngọc Việt
Năm sinh 1959
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang khoá XVI

3

Họ Tên Ngô Biên Cương
Năm sinh 1971
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang khoá XVI

 

4
Họ Tên Nguyễn Thị Thu Hương
Năm sinh 1972
Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang khoá XVI

 

 

5

Họ Tên Hoàng  Văn Tình
Năm sinh 1979
Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

6

Họ Tên Dương Đức Tuấn
Năm sinh 1965
Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

 

 

7

Họ Tên Ngô Đức Hải
Năm sinh 1960
Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

 

8

Họ Tên Nguyễn Thị Kim Thanh
Năm sinh 1971
Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động Tỉnh Bắc Giang

 

9

Họ Tên Diêm Bích Liên
Năm sinh 1969
Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách- Pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

 

10

Họ Tên  Bùi Văn Khước
Năm sinh 1972
Lý luận chính trị Trung cấp

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bắc Giang

 

11

Họ Tên Đào Thị Thủy
Năm sinh 1964
Lý luận chính trị Trung cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang

12

 

Họ Tên Nguyễn Hồng Điệp
Năm sinh 1980
Lý luận chính trị Cử nhân
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

13

Họ Tên Nguyễn Thị Thêm
Năm sinh 1975
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

 

 

14
Họ Tên Nguyễn Thanh Phương
Năm sinh 1973
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên