Ban Chấp hành

TT DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  TỈNH KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2013-2018  

1

Họ Tên Nguyễn Văn Cảnh
Năm sinh 1966
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

 

2

Họ Tên Nguyễn Ngọc Việt
Năm sinh 1959
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

 

3

Họ Tên Ngô Biên Cương
Năm sinh 1971
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

 

 

4
Họ Tên Nguyễn Thị Thu Hương
Năm sinh 1972
Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

 

 

5

Họ Tên Hoàng  Văn Tình
Năm sinh 1979
Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang
 

6

Họ Tên Dương Đức Tuấn
Năm sinh 1965
Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

 

 

7

Họ Tên Ngô Đức Hải
Năm sinh 1960
Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang
 

8

Họ Tên Nguyễn Thị Kim Thanh
Năm sinh 1971
Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động Tỉnh Bắc Giang

 

9

Họ Tên Diêm Bích Liên
Năm sinh 1969
Lý luận chính trị Cao cấp

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách- Pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

 

10

Họ Tên  Bùi Văn Khước
Năm sinh 1972
Lý luận chính trị Trung cấp

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bắc Giang

 

11

Họ Tên Đào Thị Thủy
Năm sinh 1964
Lý luận chính trị Trung cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang

 

12

 

Họ Tên Nguyễn Hồng Điệp
Năm sinh 1980
Lý luận chính trị Cử nhân
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

 

13

Họ Tên Nguyễn Thị Thêm
Năm sinh 1975
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

 

 

 

14
Họ Tên Nguyễn Thanh Phương
Năm sinh 1973
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên
 
15
Họ Tên Nguyễn Văn Hùng
Năm sinh  
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên
 
16
Họ Tên Lê Thị Long
Năm sinh 1963
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng
 
17
Họ Tên Nguyễn Đức Quân
Năm sinh 1975
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động  huyện Lục Ngạn
 

18

Họ Tên Nguyễn Phồn Sượng
Năm sinh 1965
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động
 
19
Họ Tên Thân Thế Trung
Năm sinh 1978
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam

 
20
Họ Tên Nguyễn Thị Kim Lan
Năm sinh 1974
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

 

Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang
                          

 
21
Họ Tên Vi Văn Ba
Năm sinh 1960
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế

 
22
Họ Tên Hoàng Trung Hiếu
Năm sinh 1979
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa

 
23
Tên Chu Văn Thường
Năm sinh 1980
Lý luận chính trị Trung cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng

 
24
Họ Tên Phạm Văn Thường
Năm sinh 1964
Lý luận chính trị Trung cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh

 
25
Họ Tên Nguyễn Quang Thiện
Năm sinh 1968
Lý luận chính trị Trung cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT

 
26
Họ Tên Nguyễn Quang Tuấn
Năm sinh 1979
Lý luận chính trị Trung cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

-
27
Họ Tên Dương Văn Nhu
Năm sinh 1965
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang
 
28
Họ Tên Ngô Đức Thắng
Năm sinh 1970
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh
 
29
Họ Tên Lê Thị Thu Hương
Năm sinh 1968
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

 
30
Họ Tên Hoàng Văn Phong
Năm sinh 1960
Lý luận chính trị Trung cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế

 
31
Họ Tên Nguyễn Khắc Điều
Năm sinh 1976
Lý luận chính trị Trung cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bắc Giang

 
32
Họ Tên Nguyễn Thế Dũng
Năm sinh 1960
Lý luận chính trị Cử nhân
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 
33
Họ Tên Lương Vũ Hoàng
Năm sinh 1960
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh

 
34
Họ Tên Nguyễn Quang Khanh
Năm sinh 1958
Lý luận chính trị Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

 
 
   
   
   
   

 

 

Chuyên mục: