Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa XVI

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh

TT THÔNG TIN THÀNH VIÊN ẢNH

1

Họ Tên Nguyễn Văn Cảnh
Năm sinh 1966
T.ĐỘ LLCT Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang khoá XVI

2

Họ Tên Nguyễn Ngọc Việt
Năm sinh 1959
T.ĐỘ LLCT Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang khoá XVI

3

Họ Tên Ngô Biên Cương
Năm sinh 1971
T.ĐỘ LLCT Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang khoá XVI

 

4
Họ Tên Nguyễn Thị Thu Hương
Năm sinh 1972
T.ĐỘ LLCT Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang khoá XVI

5

 

Họ Tên Hoàng Văn Tình
Năm sinh 1979
T.ĐỘ LLCT Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

 

6

 

Họ Tên Dương Đức Tuấn
Năm sinh 1965
T.ĐỘ LLCT Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

 

 

7

 

Họ Tên Ngô Đức Hải
Năm sinh 1960
T.ĐỘ LLCT Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

 

8

Họ Tên Nguyễn Thị Kim Thanh
Năm sinh 1971
T.ĐỘ LLCT Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động Tỉnh Bắc Giang

 

9

Họ Tên Diêm Bích Liên
Năm sinh 1969
T.ĐỘ LLCT Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách-Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

 

10
Họ Tên Bùi Văn Khước
Năm sinh 1972
T.ĐỘ LLCT Trung cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang                                  

11
Họ Tên   Đào Thị Thủy
Năm sinh  1964
T.ĐỘ LLCT Trung cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang

 

 

 

 

Chuyên mục: