Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa XVII

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2018-2023

TT THÔNG TIN THÀNH VIÊN ẢNH

1

Họ Tên Nguyễn Văn Cảnh
Năm sinh 1966
T.ĐỘ LLCT Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

2

Họ Tên Lê Đức Thọ
Năm sinh 1973
T.ĐỘ LLCT Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

 

3

Họ Tên Nguyễn Thị Thu Hương
Năm sinh 1972
T.ĐỘ LLCT Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

 

4
Họ Tên Nguyễn Văn Bắc
Năm sinh 1971
T.ĐỘ LLCT Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

5

Họ Tên Hoàng Văn Tình
Năm sinh 1979
T.ĐỘ LLCT Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

6

Họ Tên Dương Đức Tuấn
Năm sinh 1965
T.ĐỘ LLCT Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
 Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

7

Họ Tên Diêm Bích Liên
Năm sinh 1969
T.ĐỘ LLCT Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Trưởng Ban Chính sách-Pháp luật và quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

8

Họ Tên  Nguyễn Thị Kim Thanh
Năm sinh  1971
T.ĐỘ LLCT Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

 

9

Họ Tên Nguyễn Hồng Điệp
Năm sinh 1980
T.ĐỘ LLCT Cử nhân
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Phó Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh

10
Họ Tên Bùi Văn Khước
Năm sinh 1972
T.ĐỘ LLCT Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang                                  

11
Họ Tên  Nguyễn Thị Thêm 
Năm sinh  1975
T.ĐỘ LLCT Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

12
Họ Tên  Ngô Đức Thắng
Năm sinh  1970
T.ĐỘ LLCT Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục: