Một số định hướng tuyên truyền trong công nhân, viên chức, lao động trước thông tin sai trai, quan điểm sai trái, kích động thù địch

         Nhằm hiện thực hóa “diễn biến hòa bình” đối với nước ta, trong những năm qua, các thế lực thù địch triệt để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu, độc hại, bịa đặt, vu cáo chống phá Việt Nam hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, từng bước thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Chúng coi đó là một mũi tấn công quan trọng nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng triệt để lợi dụng, khoét sâu những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, lợi dụng các vụ việc phức tạp xảy ra ở trong nước để xuyên tạc. Thông qua đó, nhằm làm một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về thành tựu đổi mới của đất nước, về mục tiêu, con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; kích động, chia rẽ nội bộ để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, lôi kéo, kích động nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất ổn định chính trị, xã hội ở nước ta.

          Để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch với nước ta, các thế lực thù địch đã xuất bản, tán phát các loại ấn phẩm, tài liệu khác nhau như: Sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi… của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước; các trang web, các chương trình phát thanh, phát hình... bằng tiếng Việt. Chúng triệt để lợi dụng thời điểm trong nước diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng như đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội… hoặc xảy ra các vụ việc phức tạp để đẩy mạnh các hoạt động phá hoại.

          Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh trên lĩnh vực này, như: Nghị quyết số 16/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 17-4-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa X về tăng cường công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; nghị quyết Đại hội Đảng qua các thời kỳ… Trong đó, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã khẳng định: "Đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Ðảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc".  Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, như: Luật An ninh mạng 2018, Luật Báo chí 2016, Luật Xuất bản 2012… chính vì vậy chúng ta đã ngăn chặn, xử lý kịp thời các thông tin, các vụ việc, góp phần đấu tranh, phản bác các luận điệu phản động, thù địch đối với nước ta. ổn định trật tự an toàn xã hội.

          Tuy nhiên, công tác đấu tranh trên lĩnh vực này còn nhiều hạn chế, bất cập, như: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cũng như tác hại của quan điểm sai trái, thù địch đối với xã hội còn hạn chế; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, phương thức và tác hại của các quan điểm sai trái, thù địch còn ở mức khiêm tốn. Việc đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch còn nặng về hình thức, chưa đa dạng, phong phú về nội dung, có nơi, có lúc còn thiếu sắc bén, tính thuyết phục chưa cao; việc giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện ở một số nơi còn chậm, kéo dài, vượt cấp, gây bức xúc trong nhân dân… là những yếu tố để kẻ địch triệt để lợi dụng tuyên truyền các luận điệu sai trái, thù địch với nước ta.

         Hiện nay Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đang quản lý 1.792 công đoàn cơ sở với tổng số 184.081 đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ. Thời gian qua, tình hình tư tưởng trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cơ bản ổn định, phấn khởi trước những thành tựu của sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, trước sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước và tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, đối với công nhân lao động trong các doanh nghiệp chủ yếu xuất thân từ nông thôn, có trình độ học vấn thấp, ý thức tác phong công nghiệp chưa cao nên khả năng nhận thức, am hiểu pháp luật còn hạn chế, trong khi đó những vấn đề nảy sinh trong xã hội đã và đang hàng ngày, hàng giờ tác động trực tiếp đến tình hình tư tưởng cán bộ, đoàn viên và người lao động. Bắc Giang có khoảng trên 4.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong đó có trên 500 doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn. Nhìn chung các doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng trong việc giải quyết việc làm, đời sống và thu nhập cho người lao động cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn xảy ra tình trạng doanh nghiệp vi phạm pháp luật, nợ đọng bảo hiểm xã hội nhiều, kéo dài... đã ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích của người lao động. Vấn đề này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến xung đột lợi ích, một trong những cớ để các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội lợi dụng xuyên tạc, lôi kéo, kích động công nhân lao động. Do vậy, việc tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và định hướng tuyên truyền trong công nhân, viên chức, lao động nói chung đặc biêt là công nhân lao động trong các doanh nghiệp nói riêng là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết. Đây cũng là khu vực mà Liên đoàn Lao động tỉnh đã và đang rất quan tâm.

         Trong những năm tới, các thế lực thù địch sẽ vẫn tiếp tục tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch với nước ta bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền trong đó chú trọng lực lượng công nhân lao động trong các doanh nghiệp đó là:

          1. Đẩy mạnh công tác nắm bắt thông tin, tuyên truyền đến CNVCLĐ nhất là công nhân lao động trong doanh nghiệp thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, phần tử phản động chống đối trên mạng internet và mạng xã hội; nhất là trước những vấn đề, sự kiện mà chúng lợi dụng xuyên tạc và nhận thức rõ mức độ nguy hại, ảnh hưởng của các thông tin xấu, độc.

          2. Tuyên truyền, vận động để mỗi đoàn viên và người lao động phải chủ động ngăn ngừa, giảm thiểu tiếp xúc với các nguồn thông tin xấu, độc, nhất là đối với những công nhân lao động trẻ tuổi, mới vào làm việc, chưa vững vàng trước những khó khăn, thử thách, khả năng “tự miễn dịch” trước thông tin xấu, độc còn thấp.

          3. Các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở phải chủ động nắm tình hình, phối hợp với chính quyền, chuyên môn, chủ sử dụng lao động, các tổ chức chức chính trị-xã hội trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức các buổi sinh hoạt nhằm trao đổi, làm rõ về bản chất, âm mưu từ thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phần tử xấu để đấu tranh, phản bác. Đồng thời vận động đoàn viên và người lao động không nghe, không đọc, không xem những đài, báo, trang mạng, blog, video của những phần tử chống đối, phản động.

          4. Cán bộ công đoàn phải tích cực nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên và người lao động ngay tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tránh để đồng nghiệp, bạn bè của mình tiếp cận với các bài viết, các thông tin thiếu chuẩn xác với mục đích phá hoại sự ổn định, kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương, cơ quan, đơn vị và không bị kẻ xấu lôi kéo, ủng hộ, cổ súy, chia sẻ thông tin xấu,  độc trên mạng xã hội.  

          5. Mỗi cán bộ, đoàn viên và người lao động phải nắm vững và tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng. Chủ động phát hiện, tố giác các hành vi sai phạm khi sử dụng mạng internet, mạng xã hội. Mỗi đoàn viên và người lao động phải biến trang mạng của cá nhân mình thành kênh thông tin quan trọng để tuyên truyền thông tin chính thống tới mọi người. Tích cực, thường xuyên tham gia chia sẻ, bình luận, nhân rộng các bài viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay và các hoạt động ý nghĩa của tổ chức cơ quan, đươn vị, doanh nghiệp nơi mình đang công tác./.  

                          Dương Đức Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh

 

 

 

 

Chuyên mục: