Bộ máy tổ chức

 

Tổ chức bộ máy, biên chế và chế độ làm việc:

1. Tổ chức bộ máy:

a. Lãnh đạo gồm: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

b. Các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh

- Ban Tổ chức

- Ban Chính sách – Pháp luật

- Ban Tuyên giáo

- Ban Nữ công

- Ban Tài chính

- Văn phòng Uỷ ban kiểm tra                                                                    

- Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh

 2. Về biên chế: Biên chế của cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện theo Quyết định số 793/QĐ-TLĐ ngày 14/6/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang.

Chuyên mục: