Chi tiết mức đóng BHXH bắt buộc năm 2019 người lao động cần biết

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, người sử dụng lao động và người lao động đều phải có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Dưới đây là mức đóng BHXH bắt buộc năm 2019.

Mức đóng BHXH bắt buộc 2019 của người lao động

Đối tượng

Quỹ Bảo hiểm xã hội

Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Quỹ bảo hiểm y tế

Tổng mức đóng

Quỹ hưu trí, tử tuất

Quỹ ốm đau, thai sản

Người lao động Việt Nam

8%

Không

Không

1%

1,5%

10,5%

Người lao động nước ngoài

Không

Không

Không

Không

1,5%

1,5%

Mức đóng BHXH bắt buộc 2019 của người sử dụng lao động

Trường hợp

Quỹ Bảo hiểm xã hội

Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Quỹ bảo hiểm y tế

Tổng mức đóng

Quỹ hưu trí, tử tuất

Quỹ ốm đau, thai sản

Sử dụng lao động Việt Nam

14%

3%

0,5%

1%

3%

21,5%

Sử dụng lao động nước ngoài

Không

3%

0,5%

Không

3%

6,5%

* Lưu ý: Mức đóng BHXH bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động, bao gồm: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

                                   Theo Luatvietnam.vn