Cụm thi đua Ban Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bắc Giang phát động và ký giao ước thi đua năm 2019

          Ngày 21/02/2019, Cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị phát động công tác thi đua, khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2019. Tới dự hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trong khối gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên và Hội Cựu Chiến binh tỉnh.


Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn Thanh niên chứng kiến ban tuyên giáo trong cụm ký giao ước thi đua năm 2019

         Năm nay các ban tuyên giáo trong khối chủ động xây dựng kế hoạch, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực hi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị năm 2019; Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua ngay từ những tháng đầu năm, trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua với chủ đề “đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; đẩy mạnh các phong trào thi đua triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, cuộc vận động của cơ quan. Xây dựng chương trình, chỉ tiêu đăng ký các danh hiệu thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đẩy mạnh xây dựng khu dân cư 5 xây - 3 sạch và gia đình 5 không - 3 sạch; giữ gìn vệ sinh môi trường; duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản: xanh đồng, sạch ngõ, sạch nhà, sạch bếp, chủ nhật xanh…

         Đồng thời các đơn vị tiếp tục tuyên truyền cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức, lao động học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019./.

                                                   Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

Chuyên mục: