Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018): Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn”

         Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018) do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính ký. 
        Theo đó, cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có một số hoạt động trọng tâm như: Trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III năm 2018; trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ I năm 2018; tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình năm 2018; sơ kết phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2012-2017 và phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn”; Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trên các phương tiện truyền thông của tổ chức công đoàn gắn với tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
        Ở cấp Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan gắn với tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
Căn cứ tình hình điều kiện cụ thể của địa phương, ngành để lựa chọn hình thức tổ chức tôn vinh cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động công đoàn; tôn vinh công nhân trực tiếp lao động sản xuất, công tác có nhiều sáng tạo, sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao.
       Kế hoạch cũng nêu rõ các nội dung và hình thức tổ chức. Trong đó có quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tập trung làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
       Đối với hình thức tổ chức, gồm phát động các phong trào thi đua; đăng ký và thực hiện các công trình, sản phẩm mới và đề nghị gắn biển công trình chào mừng Đại hội công đoàn tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
        Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Phát huy truyền thống năng động, sáng tạo của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong phong trào thi đua yêu nước. Các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương hình thức. 

                                                                                                    Theo Báo Lao Động