Tin các cấp công đoàn

Bình xét thi đua các CĐCS thuộc LĐLĐ huyện Lục Ngạn năm 2016

Trong các ngày từ 07/11 đến 11/11/2016, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Lục Ngạn đã tổ chức giao ban các cụm thi đua để bình xét thi đua các công đoàn cơ sở trực thuộc năm 2016. Cụm số 1 gồm...