Tin LĐLĐ tỉnh

Học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính

Ngày 29/11/2016, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,...

Tin các cấp công đoàn

Bình xét thi đua các CĐCS thuộc LĐLĐ huyện Lục Ngạn năm 2016

Trong các ngày từ 07/11 đến 11/11/2016, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Lục Ngạn đã tổ chức giao ban các cụm thi đua để bình xét thi đua các công đoàn cơ sở trực thuộc năm 2016. Cụm số 1 gồm...